İşletme Mühendisliği Üniversite-Sanayi İşbirliği Yönergesi

Komisyon

Komisyon, bu Yönerge’nin amaç kısmında belirtilen görevlerin yürütülmesi için İşletme Mühendisliği Bölümü’nün önereceği adaylar arasından Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen 3 öğretim üyesinden oluşur. Bölümün var olan çalışma alanları arasında denge gözetilmek suretiyle seçilen komisyon üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Komisyon üyelerinin herhangi bir nedenle esas görevlerinden ayrılmaları halinde komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.

Görev-Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışmaların Değerlendirilmesi

Komisyon, diğer faaliyetlerin yanı sıra proje başvuru ve değerlendirme takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür. Proje önerileri son başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Bu süre, gerektiğinde komisyon tarafından uzatılabilir. Komisyon üyeleri proje değerlendirilmesi ve seçiminde ihtiyaç duymaları halinde bölüm içi ve dışından belirli bir alanda uzmanlaşmış danışmanların hizmetlerinden yararlanabilir. Desteklenmesine karar verilen projeler için sanayiyi temsilen proje yürütücüsü ve üniversiteyi temsilen Bölüm Başkanı proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol imzalar. Taraflar bu protokoldeki hususlara uymakla yükümlüdür.

Çalışmaların İzlenmesi ve Sonuçlandırılması

Proje yürütücüleri, protokolde belirlenen bitiş tarihini izleyen üç ay içinde proje sonuç raporunu komisyona göndermekle yükümlüdür. Ayrıca, araştırma devam ederken, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler, bilimsel kongre/sempozyum/toplantılara sunulan bildiri metinleri ile varsa ara yayınların birer örneği de sonuç raporuna eklenmelidir. Komisyon her eğitim öğretim yılının başında bir önceki döneme ilişkin faaliyet raporu kapsamında gerek proje özet sonuçlarını, gerekse ders ve teknik geziler ile ilgili faaliyetleri ve imzalanan protokollere ilişkin kısa bir değerlendirmeyi İşletme Mühendisliği Bölüm Kurulu ile paylaşmakla yükümlüdür.

Yürütme

Bu yönerge, İşletme Mühendisliği Bölümü tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Ayrıca, bu yönerge hükümlerini İşletme Mühendisliği Bölümü yürütür.